55-வது களப்பணி


55-வது களப்பணி ,73-வது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு விளவங்கோடு அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்றது